Paralaxa
tři
12. října 2013
začátek v 9:09
info@prlx.cz
Pražská městská podzimní pohodová denní (a večerní) šifrovací hra s originálními šiframi.

Nejdůležitější pravidla hry

Stručný souhrn pravidel hry

 • hra se koná v sobotu 12. října 2013 na území hl. m. Prahy
 • během hry je možné se přesouvat pouze pěšky nebo linkami PID
 • hry se účastní týmy složené ze dvou až pěti hráčů
 • na každém stanovišti si tým může vzít dvě zadání, není-li uvedeno jinak
 • týmy se mohou kdykoliv dělit, přestože to není nutné
 • výsledné pořadí týmů je určeno podle počtu vyřešených šifer
 • v šifrách je použita anglická abeceda (vždy bez CH)
 • v textu psaném kurzívou šifru nehledejte
 • dodržujte zásady fair-play

Kompletní pravidla hry

Obecné informace

 • Šifrovací hra Paralaxa 2013 se koná v sobotu 12. října na území hl. m. Prahy.
 • Místa startu i cíle jsou v širším centru města a jsou snadno dosažitelná MHD.
 • Začátek hry je v 9:09 na místě uveřejněném po uhrazení startovného v administraci týmu. Hra končí ve 23 hodin.
 • Hru pořádá z radosti neformální skupina kamarádů. Hra je nezisková, veškeré prostředky ze startovného jsou využity k přípravě hry.

Účastníci

 • Hry se mohou účastnit dvou až pěti členné týmy.
 • Hráči se hry účastní na své vlastní nebezpečí a odpovědnost.
 • Organizátoři nepřebírají odpovědnost za nezletilé účastníky hry.
 • Hráči jsou během hry povinni řídit se platnými zákony a vyhláškami.
 • Organizátoři si vyhrazují právo omezit počet týmů.

Registrace a platba startovného

 • Každý tým je povinen se nejprve zaregistrovat. Tuto registraci je možné do zaplacení startovného bez postihu zrušit v administraci týmu. Vrácení dosud neproinvestované části startovného je možné, záleží na individuální domluvě.
 • Při registraci je nutné uvést email a kontaktní telefon. Tento telefon je nutné mít během hry s sebou. Případné změny čísla nahlašte organizátorům nejpozději na startu.
 • Registrace běží do 2. října 2013.
 • Složení týmu je možné měnit až do zahájení hry.
 • Tým se hry může účastnit pouze po uhrazení startovného ve výši 360 Kč.
 • Startovné je možné uhradit v době od 2. září do 2. října 2013 pomocí převodu na účet. Bližší informace jsou uvedeny v administraci týmu.
 • V odůvodněných případech je možné uhradit startovné hotově, přímo na startu v den konání hry. Pro využití této možnosti je třeba kontaktovat organizátory na emailu paralaxa@chim.cz.
 • Údaje získané od hráčů při registraci slouží pouze pro účely organizace a propagace hry, nebudou poskytnuty třetím osobám.

Průběh hry

 • Hra se skládá z předem neznámého počtu stanovišť. Na každém z nich tým nalezne šifru, jejíž vyluštění prozradí týmu umístění následujícího stanoviště.
 • Na každém stanovišti si tým vezme dvě zadání šifry (není-li uvedeno jinak). Po vyzvednutí vrátí tým stanoviště do původního stavu tak, aby nedošlo k jeho poničení cizími osobami, a vzdálí se natolik, aby neprozradil jeho polohu dalším týmům.
 • V případě, že na stanovišti zbývá poslední zadání šifry, je tým povinen zanechat ho na místě pro ostatní týmy a popřípadě kontaktovat organizátory.
 • Pokud tým (omylem) nalezne stanoviště s jiným číslem než na jaké míří, není přípustné, aby si z něj vzal zadání.
 • Je zakázáno sledovat jiný tým za účelem objevení dalšího stanoviště.
 • Tým se může kdykoliv rozdělit, avšak není to během hry nutné.
 • K přesunům v rámci hry je povoleno používat výhradně chůzi nebo prostředky MHD v rámci tarifu PID. Zakázáno je dopravovat se pomocí kola, automobilu, taxi-služby či lodí (mimo tarif PID).
 • V rámci hry není zapotřebí vstupovat na veřejně nepřístupná místa. V případě výjimky je toto místo zřetelně označeno logem hry (například cílové prostory).
 • Po zahájení hry není možné provádět personální změny v týmech. Je taktéž zakázáno slučování týmů během hry.
 • Hru je možné kdykoliv vzdát. Vzdá-li tým hru, dozví se polohu cílového stanoviště. Takovýto tým již nemůže dále ve hře pokračovat.
 • Tým může využít znalosti dalších osob mimo tým, avšak získané znalosti mohou být pouze encyklopedického rázu. Další osoby se nesmí přímo podílet na odhalování principu šifer.

Šifry

 • Zadání šifry je vždy na předmětu (obvykle listu papíru) opatřeným logem hry, číslem a kódem stanoviště.
 • Zadání šifry se nachází do 10 metrů od místa popsaného minulou šifrou. Stanoviště jsou od sebe vzdáleny maximálně dva kilometry.
 • Kód stanoviště je nutné ihned odeslat pomocí SMS (příp. přes webové rozhraní). Způsoby odesílání SMS zpráv a vysvětlení fungování webového rozhraní se týmy dozví v Posledních informacích před hrou.
 • V šifrách je použita anglická abeceda s 26 znaky (písmeno CH není použito).
 • Všechny informace potřebné k vyřešení šifer obdržíte na startu, včetně alespoň jedné kopie šifrovacích pomůcek (paralaxaček) a mapy Prahy.
 • Dodatečné informace, technické poznámky a upřesnítka jsou psány kurzívou. V takovémto textu šifru nehledejte!
 • Jako pomoc při průchodu hrou mohou týmy využívat několika typů nápověd. Způsob jejich použití a penalizace za ně budou specifikovány v Posledních informacích před hrou.
 • Během hry není zakázáno využívat jakýchkoliv elektronických zařízení (GPS, chytré telefony, počítače...), avšak jejich použití během hry není nutné.

Hodnocení hry

 • Pořadí týmů se určuje podle počtu vyřešených šifer. Jako okamžik vyřešení šifry se považuje nalezení dalšího stanoviště, a to za podmínky, že tým si k této šifře nezažádal o absolutní nápovědu. Splnění cílové aktivity se v tomto kontextu považuje za nalezení dalšího stanoviště.
 • V případě, že více týmů vyřešilo stejný počet šifer, jejich vzájemné pořadí se určuje dle času vyřešení poslední šifry navýšený o získané časové penalizace (příp. snížený o časové bonusy).

Komunikace mimo tým

 • Během hry je zakázáno komunikovat mezi týmy způsobem, který napomáhá (nebo naopak škodí) k vyřešení šifry.
 • Povoleno je využívat třetích osob k získávání potřebných faktických informací, třetí osoba se ale nikterak nesmí podílet na samotném řešení principu šifry.
 • S organizátory se komunikuje zásadně slušně a pouze nezbytným způsobem.
 • Jste-li zcela jistě na správném stanovišti a nemůžete nalézt zadání šifry, kontaktujte organizátory.

Výjimky z pravidel

 • Pravidla hry platí vždy a všude, pokud není výslovně uvedeno jinak. Výjimky z pravidel (např. použití auta u tělesně postižených nebo účast malých dětí nad počet pěti členů v týmu) schvalují organizátoři.
 • Organizátoři si vyhrazují právo na odůvodněné změny pravidel.